Nasza misja

Fundacja ToMali Zwycięzcy powstała w mojej głowie, już lata temu. Kiedyś jako prosta chęć pomagania innym. Jednak dzięki mojemu sukcesowi w Tokio w 2021 roku mogę poszerzyć horyzont moich działań właśnie w postaci fundacji.

„Jeśli coś postanowiłeś, zrób pierwszy krok. I nie bój się zrobić następnego. Bój się bezczynności. Wyznacz sobie cel i wyrzuć z głowy całą resztę”

Andriej Djakow

Pierwszym, krokiem była licytacja złotego medalu Olimpijskiego z Tokio 2020, który zdobyłem wygrywając chód na 50km.

Trudno rozstać się z najważniejszym trofeum dla każdego sportowca. Jednak, zdaję sobie sprawę, że są w życiu ważniejsze misje i cele. Dlatego postanowiłem oddać złoty medal, aby wesprzeć Kacpra Woźniaka, który dzięki tym pieniądzom będzie mógł stanąć na nogi.

Sama licytacja może być ekscytująca. Jednak najbardziej zaskakującym faktem, była wygrana Roberta Lewandowskiego. Niesamowity człowiek i sportowiec. Idol, a jednocześnie człowiek wielkiego serca.

Dzięki fundacji pragnę pomagać dzieciom. Dać im szansę na rozwój oraz lepsze życie, poprzez sport i aktywność ruchową. Przez wiele lat pracy jako nauczyciel i trener widzę, jak wielki potencjał drzemie w młodych ludziach.
Pamiętajmy, że nie każdy ma możliwość na dobry i łatwy start. Tym samym pragnę wspierać domy dziecka, organizować turnieje i zawody sportowe.
Pomysłów jest bardzo wiele, jednak będę potrzebował waszej pomocy. Nie chodzi tylko o kwestie materialne, ale o wsparcie w formie wolontariatu przy okazji organizowania tego typu eventów.

O fundacji

Głównym celem fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu pasji do sportu oraz pomaganie w ich sportowych marzeniach.

Fundacja skupia się na promowaniu aktywności fizycznej jako zdrowego stylu życia oraz narzędzia do osiągania sukcesów. 

Działania ToMali Zwycięzcy są ukierunkowane na budowanie społeczeństwa aktywnego fizycznie oraz wspieranie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży. 

Poprzez organizowane wydarzenia, programy i projekty, staramy się dotrzeć do jak największej liczby dzieci i przekazać im wartości związane ze sportem takie jak: rywalizacja, dążenie do celu, dyscyplina, fair play i wzajemny szacunek.

Statut Fundacji

Celami Fundacji są:
1. Wspieranie, rozwój oraz promocja sportu oraz kultury fizycznej.
2. Rozwój szeroko pojętej profilaktyki prozdrowotnej i edukacja w jej zakresie.
3. Zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców mniejszych miejscowości oraz o niskich dochodach.
4. Tworzenie oraz wdrażanie programów zajęć korekcyjnych i fizjoterapeutycznych.
5. Tworzenie oraz wdrażanie programów zajęć sportowych i rekreacyjnych.
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez upowszechnianie sportu w tym kultury fizycznej.
7. Tworzenie poprzez rywalizację sportową na zasadach Fair Play dzięki wspólnemu uczestnictwu w zajęciach sportowych i rekreacyjnych sprzyjających warunków do większej tolerancji oraz integracji w duchu wspólnotowym osób o różnych poglądach politycznych i społecznych.
8. Upowszechnianie oraz propagowanie sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu.
9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i różnych grup społecznych w zakresie sportu oraz rekreacji.
10. Propagowanie, działanie na rzecz warunków zdrowego oraz aktywnego trybu życia poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
11. Propagowanie i tworzenie warunków idei aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży jako istotnego elementu rozwoju oraz wychowania.
12. Popularyzowanie postawy aktywnego wypoczynku osób dorosłych, starszych oraz rodzin.
13. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
14. Popularyzowanie wzorców oraz autorytetów sportowych, obywatelskich i patriotycznych dla kształtowania właściwych wzorców społecznych.
15. Wsparcie wyróżniającej się młodzieży i dzieci w kształtowaniu rozwoju sportowego.
16. Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych.
17. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
18. Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
19. Krzewienie zasad sportowej rywalizacji oraz zasad Fair Play wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
20. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne, sport i rekreację ruchową.
21. Rozwój i budowa infrastruktury sportowej oraz bazy rekreacyjno-sportowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. działalność sportową;
2. organizację szkółek, obozów, turniejów, rozgrywek i treningów;
3. organizację innych przedsięwzięć aktywizujących ruchowo oraz integrujących różne grupy społeczne (w różnym wieku, różnej płci, o różnym stopniu sprawności/niepełnosprawności, różnym statusie majątkowym), takich jak, w szczególności pikniki, gry i zabawy ruchowe oraz ćwiczenia;
4. prowadzenie klubu sportowego i udział we współzawodnictwie sportowym;
5. budowę i zarządzenie infrastrukturą sportową;
6. organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w różnym wieku;
7. organizację innych przedsięwzięć dla realizacji celów Fundacji;
8. organizację innych różnorodnych form współzawodnictwa sportowego;
9. organizację wydarzeń promujących zdrowy tryb życia;
10. organizację wydarzeń ukazujących edukacyjną rolę sportu w życiu dzieci i młodzieży;
11. przeciwdziałanie wykluczeniu, uzależnieniom oraz patologiom społecznym poprzez sport i aktywność fizyczną;
12. współpracę z innymi klubami sportowymi;
13. współpracę z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi o podobnym charakterze;
14. współpracę z instytucjami i organizacjami naukowymi, społecznymi i sportowymi oraz osobami prywatnymi;
15. organizowanie i wspieranie wolontariatu;
16. wspomaganie działalności edukacyjnej w tym poprzez fundowanie stypendiów oraz pomoc rzeczową;
17. wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie popularyzowania działalności naukowej oraz edukacyjno-oświatowej;
18. wspieranie inicjatyw społecznych, aktywizacji zawodowych;
19. działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
20. prowadzenie akcji dobroczynnych zmierzających do niesienia pomocy społecznej;
21. działalność wspomagająca rozwój fizyczny i duchowy;
22. inicjowanie i wspieranie lokalnych, ponadlokalnych i międzynarodowych wydarzeń,
w szczególności edukacyjnych lub sportowych;
23. działania badawcze, analityczne i edukacyjne służące realizacji celów statutowych Fundacji;
24. przygotowywanie i wydawanie opracowań, analiz oraz ewaluacji;
25. prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacyjnej i wydawniczej;
26. prowadzenie innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Fundacji;
27. ponoszenie kosztów realizacji celów Fundacji, w tym podejmowania w/w działań.

Zarząd Fundacji

Dawid-Tomala-Fundacja-ToMali-zwycięzcy

Dawid Tomala

Prezes Zarządu Fundacji

Statut Fundacji

z dnia 28 luty 2022

Pomóż dzieciom

Już teraz możesz pomóc Podopiecznym naszej Fundacji.