REGULAMIN

Regulamin serwisu www.fundacjatomali.pl

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

   1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem: www.fundacjatomali.pl oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników i Administratora w związku z Serwisem.

   2. Serwis fundacjatomali.pl jest prowadzony przez Fundację ToMaliZwycięzcy (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w z siedzibą w Warszawie, Hotel Marriot Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, identyfikującą się numerami: NIP 7011078452, REGON: 521456231 i KRS: 0000959229

   3. Strona internetowa umożliwia:

    1. zapoznawanie się z informacjami o działaniach Fundacji,

    2. przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji,

    3. dołączenie do list mailingowych Fundacji.

   4. Każdy Użytkownik z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

   5. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

   6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkowników w zakładce Regulamin Serwisu www.fundacjatomali.pl oraz jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Użytkowników, w sposób, który ułatwia jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot.

INFORMACJE O DZIAŁANIACH FUNDACJI DOSTĘPNE W SERWISIE

   1. Fundacja dokłada najwyższych starań, aby wszystkie informacje dostępne w Serwisie były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne.

ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

   1. Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności, Przelewy24.pl – spółka PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym

   2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą:

    1. przelewu elektronicznego,

    2. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej),

    3. przelewu tradycyjnego.

   3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.przelewy24.pl/regulamin

   4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

   5. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny należy je zgłosić biuro@fundacjatoamli.pl

   6. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności., nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:

    1. pisemnej 

    2. elektronicznej 

    3. telefonicznej 

Dane kontaktowe dostępne na stronie https://www.przelewy24.pl/pomoc

DOŁĄCZENIE DO LIST MAILINGOWYCH

   1. Dołączenie do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolne. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Użytkownika adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.

   2. Użytkownik Serwisu zamawiając Newsletter wyraża zgodę na:

    1. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych),

    2. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych),

    3. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

   3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

   2. Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności Serwisu fundacjatomali.pl znaleźć można w zakładce Polityka prywatności Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Użytkownik może kierować na adres e-mail biuro@fundacjatomali.pl

  2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

  3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Użytkowników strony internetowej przed wejściem zmian w życie.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczow